14ες Ἑλληνικὲς Μουσικὲς Γιορτὲς 1 , ἀρ. 9: Ὀρχήστρα Academica, ἀρχιμουσικὸς:Νίκος Ἀ· θηναῖος, σολίστ Ἀγγελικὴ Καθαρίου, μεσόφωνος.