Ὁ « ̓Ορλάνδος» (1733) τοῦ Χαῖντελ, ἔναυσμα σκέψεων περί συγχρόνου σκηνοθεσίας…