Ὀρχήστρα Academica Ἀθηνῶν: θεσμοποιηθήτω!
Ἡ Οὐρανία Γκάσιου στὸ ἐκκλ. ὄργανο τοῦ Mεγάρου.