Ἡ νεοπαγὴς «Φιλαρμόνια» ἐξορμᾶ:
1. 100τία Ὀκτωβριανῆς Ἐπανάστασης!
2. Ἔργα Σποντίνι, Σπόρ, Λιάλιου, Ροδοθεάτου.