Ἐλλιπὴς ἀπολογισμὸς τοῦ ἑλληνικοῦ μουσικοῦ 2019: ποὺ ἔφυγε μὲ τὸ Θ ᾶ ν ο Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο…