Οὐρανία Γκάσιου, ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο, σὲ συναρπαστικὸ πρόγραμμα!