Κ ώ σ τ α ς Δ. Κ α κ α β ε λ ά κ η ς συνθέτης κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖος!