Γ. Κουρουποῦ: Πυλάδης & Ἰοκάστη: λυρικοὶ Κοχινούρ, ἐναύσματα πυρίνων ἐρωτημάτων.