Βασιλικὴ Ὀρχήστρα «Concertgebouw» ὑπὸ τὸν μεγάλο Daniele Gatti
Πάντα στὴν πρώτη τριάδα ὀρχηστρῶν τῆς ὑφηλίου, ὅπως τὴν εποχῆ τοῦ Bernard Heitink.