Ἕλληνες συνθέτες δύο αἰώνων μελοποιοῦν ξένη ποίηση: Ἀ π ο κ ά λ υ ψ η!