«Ἑλλάδα, Εὐρώπη, Ἐλευθερία» μόνο μάθημα μουσικῆς ἐθνογνωσίας γιὰ τὴν 25η Μαρτίου ἀπὸ τὴ Φιλαρμόνια!
Ἔντεχνο Ἑλληνικὸ Τραγοῦδι συνεχείας δύο αἰώνων στὸ Ἰνστιτοῦτο Goethe