Ἐγκαίνια τῆς ἀνανεωμένης αἰθούσης
Ἄρης Γαρουφαλῆς (Ὠδεῖο Ἀθηνῶν), μὲ τὴν Ὀρχήστρα Acedemica