Ἀνέκκλητα πιά: Ἑκὰς ὁ Κουρεντζῆς!
Σχολιάζουμε μόνο τὰ ἔργα Ἑρσὰν καὶ Σνίττκε ποὺ παρουσιάζει φέτος στὸ Μέγαρο: αὐτὰ καὶ μόνον πρέπει νὰ ἐνδιαφέρουν ἕνα γνήσιο φιλόμουσο.