Σπυρίδωνος Ξύνδα (1817-1896): Ὁ Ὑποψήφιος, σὲ γ ́ καὶ δ ́ ἀκρόαση· οὐσιαστική, νομίζω, δευτερολογία.