Πρώτη Φθινοπωρινὴ Κριτικὴ ὅλως κατ ̓ ἐξαίρεσιν…θεατρική! Συγγνώμη πρὸς τὴν προσφιλῆ Aἰθιοπία